Direktupphandling

En direktupphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) är möjlig att göra om värdet uppgår till högst 534 890 kronor, inklusive värdet av eventuella options- och förlängningsklausuler. 

Värdet av direktupphandlingen räknas ut genom att alla myndighetens direktupphandlingar av varor eller tjänster av samma slag räknas ihop. Hela avtalets löptid ska räknas med, även om det är längre än ett år.

Värdet ska beräknas exklusive moms. Samma beloppsgräns gäller oavsett om man upphandlar varor, tjänster eller byggentreprenader.

En upphandling får inte delas upp i flera mindre upphandlingar, i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Det är inte förbjudet att rent praktiskt dela upp en planerad upphandling i flera olika avtal, men värdet av alla delavtal måste räknas samman för att avgöra om direktupphandling är tillåten eller inte.

Om värdet av alla delavtal sammantaget överstiger beloppsgränsen för direktupphandling, måste alla delavtal upphandlas enligt ett annonserat förfarande.

Upphandlande myndigheter är skyldiga att ha riktlinjer för genomförandet av direktupphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr.